נפתול הקישון

מאת: טלי טוך, תמי וינר סרגוסי – אדריכלות נוף – טוך-סרגוסי בע"מ
מזמין העבודה: רשות ניקוז ונחלים קישון
תודות על העזרה לרשות ניקוז ונחלים קישון – לחיים חמי, מנכ"ל  ולדני שרבן, מתכנן.

"טוב שם טוב משמן טוב"
 במקרה של שפך הקישון – צריך לטפל גם בשם וגם בשמן.. שפך הקישון זכה לפרסום שלילי רחב כאחד האזורים המזוהמים בארץ.
היוזמות לטפל במצב ולשקם את המערכת האקולוגית וההידראולית נמשכים מזה שנים. לפני כשלוש שנים,
לאחר צירי לידה מורכבים, התגבש רעיון ייחודי שהוליד פתרון משולב לניקוז ואקולוגיה. לאדריכלות הנוף יש מקום חשוב בקבלת הפתרון.

הבעיה
במשך שנים ספג הנחל הזרמות תעשייתיות של נוזלים ומוצקים שכללו תרכובות שונות של פחמימנים, מתכות כבדות ואמוניה.

איך לנקות ולאן לסלק?
בשנת 2009, לאחר שועדת המומחים עסקה בנושא כמעט עשור ,
הועלו מספר חלופות שמתוכן נבחרה חלופה המתבססת על ידע מקצועי שקיים וממומש בעולם. ההצעה ענתה על שתי השאלות המרכזיות: "איך לנקות?" ו"לאן לסלק?"
עד אז הדרך המקובלת היתה לסלק את החומר המזוהם אל מחוץ לאזור המזוהם. שינוע החומר הינו יקר ויוצר בעיות חדשות במקום אחר.

ההצעה מדברת על ניקוי קרקעית הקישון באמצעות dredging הידראולי וסביבתי.
הוצאה זהירה של המשקעים המזוהמים באופן שימנע את פיזורם במי הנחל והובלתם במערת צנרת סגורה, צפה, אל אתר בו יתבצע תהליך של טיפול וניקוי באופן ביולוגי.
בסיום התהליך המים המטופלים יוחזרו לנחל, האוויר המטופל ישוחרר לסביבה ותישאר כמות גדולה של כמיליון קוב קרקע.


תוכנית השיקום
תהליך הטיפול והניקוי יהיה ב"אי" שיווצר בין הנפתול החדש של הקישון  לקישון הקיים, למרגלות ה"לבניות". השטח הינו כ- 130 דונם. הפתרון מתבסס
על השארת הקרקע המטופלת במקום, בערימות שיווצרו תוך כדי עבודת הניקוי. בשל מגבלת השטח והכמות הגדולה הצפויה של הקרקע, עלו חששות מצד גורמים שונים מיצירת הר פסולת גדול שיצפה.
כמתכננים, הבנו כי החלופות הן העברת הבעיה למקום אחר ושמירה על הנוף הקיים או שינוי הנוף באופן מושכל, תוך שמירה על המוסר הסביבתי.
נעשה תהליך של ניתוח ויזואלי, חתכים והדמיות ובעקבותיהן נבחרה חלופה של נוף גבעות ו ואדיות בהשראת מבנה רכס הכרמל.

הגבעות יהיו בגובה משתנה של 10-18 מ' מעל פני השטח. זהו נוף שונה אך משתלב בשדות החקלאיים שסביבם.
ההחלטה התכנונית לקחה בחשבון את העומס החזותי של רצועת התשתיות בשטח, את השדות החקלאיים ואת העוצמה החזותית של "הלבניות" והרצון לשמרה.

התכנון הנופי איפשר להשלים, לשכנע ולהניע את הפתרון ההנדסי הייחודי שהוצע .
מתקבל פארק גבעות  ירוק מוקף ב"נפתול" בעל חתך נופי ואקולוגי. הפארק משתלב בתוכנית הפארק המטרופוליני .בפארק אפשרות לשבילי הליכה ורכיבה, חלקות לימוד בוטניות ועוד.
תהליך תכנון ניקוי ושיקום בוצת הקישון נתמכת בתכנון הנופי היוצר מערימות הטפל – פארק ונחל בעלי ערך אקולוגי, חינוכי ומוסרי .