פארק מחזור נחל אלכסנדר

שיקום קטע נחל אלכסנדר לאורך הדופן המזרחית של אתר כ.ח ופיתוחו כציר פנאי ונופש פעיל ואיכותי יבוצע מיד עם תום עבודות השיקום בחלקו המזרחי של האתר ובמקביל לקליטה בבורות ההטמנה. תכנון הפארק והקמתו יבוצעו בשיתוף פעולה עם רשות ניקוז השרון ועל פי הנחיותיה, טרם אישור התכנית הכוללת לאתר, במטרה לפעול לרווחתו המיידית של הציבור המקומי.
הפארק הציבורי יהיה ליניארי באופיו ויפותח על קרקע פרטית של היזם לאורך הנחל ועל הקרקע שבסמכות רשות הניקוז ויכלול שיקום של גדת הנחל, פיתוח שבילי הליכה, הקמת פינות ישיבה ובמידת האפשר גם מתקני משחק וספורט.
בשלב הראשוני יפותח פארק מצומצם בהיקפו, הכולל פיתוח שבילי הליכה ופינות ישיבה לאורך הנחל. עם התקדמות שיקום האתר כולו ואישור התכנית הכוללת לפארק המחזור במוסדות התכנון, יורחב הפארק המתוכנן ויכלול גם קטעי שצ"פ אינטנסיביים ומתקנים לפעילויות ספורט, משחק ופיקניק לרווחת הציבור, ויקושר למערכת השבילים הקיימים בסביבה.
קטע ערוץ נחל אלכסנדר מהווה פוטנציאל אדיר לשיקום אקולוגי וחזותי כך שייהפך כמו בחזון תוכנית האב של הנחל ל"שדרה ירוקה". מיקומו כמחבר בין נחל ורד שבמידה וישוקם יהווה המשך ל"שדרה ירוקה" ולמטע הזיתים שיכול להוות את איזור הפעילות האינטנסיבית של הפארק.
הפוטנציאל החינוכי של פארק ירוק מסוג זה בסמוך לאתר פסולת משוקם ולמרכזים ערביים צפופים הינו גדול מאד. אנו מזהים צורך גדול בפארק כזה שהוא קרוב, נגיש, בקנה מידה מקומי אך בעל ערך אזורי עם אפשרות לשלב בו ערך חינוכי, אם בנושאים של מחזור ואקולוגיה, ואם בנושאים של מרחבים ירוקים ואמנות סביבתית. שיקום הנחל ויצירת מערכת שטחים פתוחים מגוונת לרווחת תושבי המקום ובשיתופם, יהוו מנוף ליצירת אמון, מעורבות חברתית ושמירת הסביבה.